Цивільний захист

  Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Відповідно до статті 130 Кодексу цивільного захисту України, суб’єктами господарювання з чисельністю працюючого персоналу 50 і менше осіб, з метою захисту персоналу та матеріальних цінностей від надзвичайних ситуацій розробляється Інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (надалі Інструкція).
1.2. Інструкція визначає обсяг, порядок організації, способи і строки виконання заходів у сфері цивільного захисту на суб’єкті господарювання та забезпечення готовності персоналу до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

1.3. Організація планування.
Мета планування полягає у створенні системи планових документів, які визначають зміст та певний порядок дій для забезпечення ефективного реагування на НС.
Робота з розробки Інструкції, зазвичай, включає чотири основні етапи.

І етап. Підготовка до розробки Інструкції.
На цьому етапі здійснюється збір вихідних даних, аналіз можливих варіантів розвитку подій, формулювання та постановка цілей і завдань, визначення шляхів досягнення поставлених цілей і виконання завдань, попередні розрахунки фінансових і матеріальних витрат для цієї діяльності.
Під час розробки Інструкції враховують результати аналізу:
Ÿ     виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території району розташування суб’єкта господарювання;
Ÿ     ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на суб’єкті господарювання та наявної потенційної небезпеки об’єктів, розташованих поблизу;
Ÿ     виконання заходів цивільного захисту на суб’єкті господарювання;
Ÿ     забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту;
Ÿ     рівень підготовки працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки;
Ÿ     результатів проведених об’єктових тренувань з питань цивільного захисту;
Ÿ     наявності матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
Ÿ     заходів щодо забезпечення пожежної безпеки.

ІІ етап. Організаційно-підготовчий.
Визначаються виконавці, здійснюється їх підготовка до роботи, визначається загальний обсяг роботи щодо розробки Інструкції, проводиться розрахунок часу та розподіляються обов’язки.
ІІІ етап. Практична розробка Інструкції.
Здійснюється практична розробка і оформлення проекту Інструкції, формуються і збираються пропозиції, визначається конкретний перелік заходів і робіт для досягнення поставлених цілей і виконання завдань, проводиться розрахунок необхідних ресурсів та їх джерела, уточнюється рішення з окремих питань, визначаються безпосередні виконавці заходів і робіт, опрацьовуються питання організації взаємодії з органами управління, установами і організаціями, спільно з якими планується виконання заходів.
В розробці Інструкції приймають участь керівний склад та фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту:
      голова комісії з питань надзвичайних ситуацій,
       відповідальний за проведення заходів з евакуації,
       фахівці, які виконують обов’язки, пов’язані із забезпеченням техногенної та пожежної безпеки.

ІV етап затвердження та доведення Інструкції.
Інструкція розробляється і підписується особою з питань цивільного захисту, затверджується керівником суб’єкта господарювання та доводиться до всіх працівників під підпис.
Інструкція підлягає щорічному уточненню, з урахуванням результатів проведених на суб’єкті господарювання спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту та аналізу виникнення надзвичайних ситуацій в регіоні.

 

 

ІІ. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ІНСТРУКЦІЇ


Розділ 1. Загальні положення.
Інструкція розроблена відповідно статті 130 Кодексу цивільного захисту України для забезпечення безпеки та захисту працівників, матеріальних і культурних цінностей від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, подолання наслідків надзвичайних ситуацій.
Інструкція вводиться в дію рішенням керівника суб’єкта господарювання у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру на території суб’єкта господарювання або адміністративно-територіальній одиниці, на якій розміщений суб’єкт господарювання.
Усі працівники підприємства, незалежно від займаних посад, повинні знати і суворо виконувати вимоги Інструкції.
За невиконання вимог Інструкції персонал підприємства може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.
Розділ 2. Характеристика можливої обстановки в районі підприємства при виникненні надзвичайної ситуації.
У розділі перелічуються можливі джерела потенційної небезпеки на території самого суб’єкта господарювання або поблизу від нього, додається характеристика можливої обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій, яка пов’язана з руйнуванням або іншим негативним впливом.
Відомості про джерела і характер їх впливу на підприємство надають районні державні адміністрації, виконавчі органи міських рад.
Розділ 3. Порядок оповіщення адміністрації та персоналу про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.
Оповіщення адміністрації та персоналу суб’єкта господарювання про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій проводиться по завчасно розробленій схемі.
Адміністрація у неробочий час оповіщається по телефону (вказується відповідальний виконавець). У залежності від обстановки оповіщається і решта персоналу.
У робочий час персонал підприємств оповіщається про надзвичайну ситуацію (вказується яким способом).
Інформацію про загрозу або виникнення надзвичайної ситуацій персонал може отримати:
U      від керівника суб’єкта господарювання через чергового (секретаря), старшого зміни охорони.
U      з мереж загальнонаціонального, регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення та інших технічних засобів передавання (відображення) інформації, після попереджувального сигналу «УВАГА ВСІМ!» (звукові сигнали - уривчасте звучання електросирен, гудки підприємств і транспорту).
Кожен працівник підприємства повинен знати сигнали оповіщення цивільного захисту та вміти правильно діяти в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
Розділ 4. Порядок укриття персоналу у захисних спорудах цивільного захисту.
На випадок виникнення надзвичайної ситуації, яка пов’язана із загрозою забруднення повітря хімічно небезпечною, радіоактивною речовиною всі працівники підприємства можуть укритися у захисних спорудах цивільного захисту (вказується адреса, кому належить).
Для термінового укриття працівників у разі забруднення хімічно небезпечною речовиною використовуються приміщення із можливістю герметизації (вказується приміщення, адреса).
При отриманні інформації про радіоактивну небезпеку (аварія на АЕС) працівники укриваються (вказується приміщення, адреса).
Розділ 5. Порядок видачі персоналу засобів індивідуального захисту.
Засоби індивідуального захисту (вказуються які) видаються після отримання відповідного розпорядження або за рішенням керівника підприємства (вказується місце видачі).
Працівники, які отримали такі засоби, повинні перевірити їх стан та мати постійно при собі або на робочому місті.
Розділ 6. Порядок виділення автомобільного транспорту для проведення евакуаційних заходів.
При проведенні термінової евакуації персоналу з небезпечних зон залучається весь наявний службовий транспорт підприємства та транспорт відповідно до укладених угод з транспортними підприємствами.

Розділ 7. Вимоги до персоналу щодо додержання протиепідемічних заходів при загрозі розповсюдження особливо небезпечних інфекційних захворювань.
Якщо на території підприємства або поблизу його виникла небезпека розповсюдження особливо небезпечних інфекційних захворювань, усі працівники повинні суворо виконувати вимоги санітарно-епідеміологічної служби щодо проведення термінової профілактики та імунізації, ізоляції і лікуванню виявлених хворих, дотримуватися режиму, який запобігає розповсюдженню інфекції.
Розділ 8. Заходи щодо зберігання матеріальних цінностей у період загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
Усі працівники підприємства повинні вжити необхідних заходів щодо зберігання матеріальних цінностей при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.
У період виконання заходів по захисту від надзвичайних ситуацій або при ліквідації їх наслідків необхідно вживати заходи які направлені на попередження або зменшення можливих збитків підприємству від надзвичайних ситуацій, на забезпечення охорони майна та обладнання.
Відповідальність за організацію охорони майна покладається на (вказується посада, прізвище).
Розділ 9. Особливості дій працівників при деяких надзвичайних ситуаціях.
При загрозі ураження хімічно небезпечною речовиною оповіщаються усі працівники та відвідувачі, які знаходяться на території підприємства.
Вентиляційні установки та кондиціонери терміново виключаються, закриваються вікна, двері, приміщення герметизується.
Вихід із будівлі й вхід до неї припиняється до особливого розпорядження адміністрації.
Працівникам видаються засоби індивідуального захисту, одночасно приймаються заходи щодо забезпечення відвідувачів ватно-марлевими пов’язками.
Відповідальні за забезпечення герметизації приміщень (посада, прізвище), за забезпечення працівників та відвідувачів засобами індивідуального захисту (посада, прізвище).
При виявленні у приміщенні хімічно небезпечної речовини, працівники повинні вийти (вказати куди) та з дозволу адміністрації залишити зону забруднення. Виходити з неї необхідно тільки у засобах індивідуального захисту і рухатися в напрямку, перпендикулярному напрямку вітру.
При виникненні пожежі на підприємстві всі працівники зобов’язані суворо виконувати вимоги Інструкції з пожежної безпеки, евакуацію проводити згідно Плану евакуації.
Відповідальність за дотриманням заходів пожежної безпеки та організацію дій персоналу при загрозі або виникненні пожежі покладається на (посада, прізвище).
При загрозі радіоактивного забруднення території підприємства всі працівники повинні уважно слідкувати за мовним повідомленням управління з питань надзвичайних ситуацій, яке передається по радіо і телебаченню після попереджувального сигналу «УВАГА ВСІМ !» за інформацією інших засобів масової інформації про обстановку в місті і суворо виконувати рекомендації по захисту від радіоактивного зараження.
Скорочується до мінімуму вхід у будівлю та вихід з неї. Контроль за дотриманням режиму поводження й роботи працівників, який дозволяє максимально понизити наслідки радіоактивного опромінення покладається на (посада, прізвище).
При загрозі або виникненні катастрофічних стихійних лих працівник підприємства по розпорядженню адміністрації повинен зупинити виробництво, виконати необхідні протипожежні заходи, відключити від електромережі електрообладнання, підготуватися до евакуації або вивезення у безпечні місця найбільш цінних матеріальних засобів.
Контроль за обстановкою на території підприємства при стихійних лихах і за прийняті заходи захисту персоналу покладається на (посада, прізвище).
Якщо з’явилися постраждалі, надається домедична допомога та приймаються заходи щодо госпіталізації постраждалих до спеціалізованих медичних закладів.
Черговий (секретар) постійно слідкує за інформацією, яку надає управління з питань надзвичайних ситуацій, про обстановку у місті та доводить її до адміністрації і персоналу підприємства.
При надходженні анонімної інформації про загрозу на території підприємства або поблизу нього терористичного акту, працівник який прийняв її повинен терміново доповісти керівнику підприємства і у правоохоронні органи і діяти згідно розпоряджень і рекомендацій.


Немає коментарів:

Дописати коментар